Rodo

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez

KLIMEK-TFP Sp. z o.o. S.K.A.

dla wyznaczonych przez partnerów biznesowych reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, osób kontaktowych lub osób współpracujących, klientów i kontrahentów

 

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że :

I. Administrator


     Administratorem Państwa danych osobowych jest Klimek-TFP Sp. z o.o. S.K.A. mieszcząca się w 42-202 Częstochowa ul. Srebrna 49a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000709166.

II. Kontakt z Administratorem


     W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się telefonicznie pod nr 34 3669521, poprzez e-mail klimek@klimek.pl  lub przekazując korespondencję tradycyjną na adres siedziby Administratora, podany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania


     Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

1. Organizowania i utrzymania relacji biznesowych, procesu oceny klienta lub kontrahenta, przygotowania i przedstawienia oferty handlowej, podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy;

2. Realizacji ­­praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z  podmiotem, który wskazał osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu, do kontaktów lub współpracy, w tym prowadzenia niezbędnej dokumentacji i korespondencji;

3. Prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania oraz udokumentowania faktów;

4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

5. Wypełnienia obowiązków, związanych z przechowywaniem umowy i  dokumentacji dla realizowanej współpracy, w tym wypełnienia obowiązków wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (np.cywilnego, podatkowego).

6. Podstawa prawna przetwarzania danych:

                     - art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO, czyli przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

                     - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

                 - art. 6 ust. 1 lit. c  RODO czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności cywilnego, podatkowego, ustawy o rachunkowości jak również przepisów o archiwizacji.

IV. Kategorie i źródło pochodzenia danych


     Przetwarzamy Państwa dane osobowe, obejmujące m.in. imię i nazwisko, stanowisko lub funkcję, służbowe dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres e-mail, w zakresie niezbędnym dla utrzymania współpracy lub zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. W uzasadnionych przypadkach możemy przetwarzać dodatkowe dane, takie jak np. numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres korespondencyjny, adres zamieszkania. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od podmiotu, z którym Administrator nawiązał współpracę lub od innych osób działających w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, w tym również ze źródeł publicznych (rejestry publiczne np. KRS, strony internetowe podmiotów, itp.).

V. Okres przechowywania danych


     Państwa dane osobowe będą przechowywane w związku z celami ich przetwarzania, podanymi w pkt III, w tym przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Spółce przechowywanie danych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego), a także przez czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona poszczególna dokumentacja archiwalna zgromadzona u Administratora.

VI. Odbiorcy danych


     Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy w ramach swojej działalności lub do podmiotów określonych w przepisach prawa,. w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą


W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych;

·         sprostowania swoich danych osobowych;

·         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ze szczególną sytuacją osobistą,

·         przenoszenia danych osobowych,

     W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Profilowanie danych


Państwa dane nie będą profilowane.